Polityka prywatnosci

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w skrócie RODO), celem zapewnienia właściwej ochrony osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, spoczywa na nas obowiązek przekazania Państwu szeregu informacji dotyczących przetwarzania takich danych.

Poniżej, w punktach, przedstawiamy Państwu te informacje.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, z siedzibą: ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa i biurem przy ul. Medyków 14, 40-751 Katowice, tel: +48327894401, fax: +48327894402, e-mail: rejestracja@ptg-e.org.pl
Z Administratorem danych osobowych można kontaktować się pisząc na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: rejestracja@ptg-e.org.pl

II. CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
– realizacji założeń statutowych Towarzystwa
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w związku z korzystaniem z serwisów internetowych dostarczanych przez Administratora
– marketingowych

III. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych mogą być:
– konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
– usprawiedliwiony interes Administratora
– Państwa zgoda

IV. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane, na podstawie stosownych umów, mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom wspomagającym Administratora w jego działalności, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych; firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; kancelariom prawnym; oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich – to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:
– działaniami podejmowanymi przez Państwa w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google) w naszych serwisach internetowych
– wykorzystaniem platform reklamowych, służących pozyskaniu środków na utrzymanie naszych serwisów internetowych (m.in.: Google AdSense).
Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdą Państwo w pkt. COOKIES,… – poniżej.

V. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizacji działań statutowych Towarzystwa w zakresie Państwa obsługi w tym polegających na realizacji obowiązków publicznoprawnych a także realizacji Pani/pana żywotnych interesów dotyczących dysponowania danymi;

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo do:
– dostępu do treści swoich danych
– sprostowania danych
– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie (przy czym pozostanie to bez wpływu na przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody)
– usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (te prawa podlegają ograniczeniom w niektórych przypadkach, przewidzianych przez przepisy RODO)
– przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora
– wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. EGZEKWOWANIE NALEŻNYCH PAŃSTWU PRAW

Szacunek dla należnych Państwu praw zawsze był, jest i będzie nadrzędną wartością w naszej działalności.
Dlatego wszelkie Państwa żądania w tej sferze przyjmujemy dowolną drogą:
– pocztą elektroniczną
– pocztą tradycyjną
– telefonicznie
– faksem.
Dla niektórych usług, w szczególności tych, w których identyfikacja użytkownika jest niemożliwa, np. anonimowe przeglądanie stron naszego portalu przez niezalogowanego lub niezarejestrowanego użytkownika, egzekwowanie należnych Państwu praw może zostać zrealizowane przez samych Państwa, w drodze samodzielnego zarządzania mechanizmami blokowania tworzenia tzw. Cookies w Państwa przeglądarce internetowej.
Dodatkowe szczegóły dotyczące tej kwestii zawarte są w pkt. COOKIES,… – poniżej.

VIII. COOKIES

Cookies są to niewielkie pliki, tworzone przez przeglądane w przeglądarce serwisy internetowe i pozostawiane na urządzeniu użytkownika (dla każdego użytkownika komputera i dla każdej używanej przeglądarki tworzone są odrębne Cookies). Cookies mogą zostać odczytane wyłącznie przez serwisy internetowe działające w domenie, dla której zostały stworzone. Ze względu na rolę jaką mogę pełnić, można wyróżnić kilka typów Cookies:
a) Podstawowe – to takie, które mają istotny wpływ na działanie serwisu internetowego, ich brak poważnie zakłóca lub wręcz uniemożliwia działanie serwisu lub ogranicza dostęp do niektórych zasobów serwisu. Np. brak Cookies, w których przechowywana jest informacja o logowaniu użytkownika w skrajnym przypadku skutkowałby koniecznością ponownego logowania po przejściu na inną stronę serwisu, a bez Cookies, w których przechowywana jest informacja o zawartości koszyka nie byłoby możliwe kontynuowanie zakupów, gdyż każda zmiana strony mogłaby skutkować jego opróżnieniem.
b) Pomocnicze – odpowiadają za przechowywanie informacji dotyczących Państwa preferencji i wyborów dokonywanych w serwisie, ich brak nie zakłóca istotnie działania serwisu, ale może znacznie pogorszyć komfort jego użytkowania. Np. mimo wyboru przez Państwa wersji językowej serwisu, kolejne strony będą przedstawiane w przypadkowej lub domyślnej wersji lub na kolejnych stronach zaczną się ponownie pojawiać komunikaty, które z założenia powinny pojawić się tylko raz.
c) Analityczne – zwykle tworzone są dla zewnętrznych serwisów analitycznych specjalizujących się w zbieraniu zanonimizowanych informacji dotyczących korzystania z serwisu, agregowania tych danych i generowania raportów.
Analiza danych z oglądalności serwisu ma kluczowe znaczenie podczas podejmowania strategicznych decyzji o kierunkach rozwoju serwisu. Brak Cookies analitycznych u znacznego odsetka użytkowników może zakłócić procesy analityczne, co może skutkować podjęciem nieoptymalnych decyzji dotyczących np. części serwisu, którego popularność w rzeczywistości jest znacznie większa niż wynika to z raportów.

W naszym serwisie internetowym w domenie ptg-e.org.pl stosujemy wszystkie wyżej wymienione typy Cookies.
W ramach naszego serwisu pozwalamy na utworzenie Cookies dla stron trzecich tj. dla domen:
.facebook.com
.google.com

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną do Administratora na adresy wymienione w pkt. 1. powyżej.
Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź.

Dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii