STRONA GŁÓWNA
O NAS
ZARZĄD
STATUT
ODDZIAŁY
DYPLOMY UMIEJĘTNOŚCI
WYTYCZNE PTG-E
NOWOŚCI
KALENDARIUM
SEKCJE I GRUPY
SZKOLENIA
 
KONKURSY I SZKOLENIA ZAGRANICZNE

LINKI
 


PTG-E
jest członkiem WGO

Uchwała dotycząca przyznawania dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania badania endoskopowego

UWAGA (nowe): Wymagania na Dyplom Umiejetności Endoskopowej w zakresie ECPW

Lista osób, które otrzymały dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych PTG-E w zakresie ECPW

Lista osób, które otrzymały dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych PTG-E w zakresie panendoskopii

Lista osób, które otrzymały dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych PTG-E w zakresie kolonoskopii 

Jak uzyskać Dyplom Umiejętności?

 1. zapoznać się z zasadami podanymi w Uchwale nr 2 /06/2006 ZG PTG-E
 2. pobrać właściwe wzory dokumentów
 3. wypełnić wszystkie wymagane dokumenty
 4. przesłać je na adres:


  Centralny Szpital Kliniczny MSWiA  w Warszawie,
  sekretariat Dyrektora ds. Lecznictwa, Budynek Adm.-Garażowy IV piętro
  ul. Wołoska 137
  02-507 Warszawa
  ..
 5. dokonać stosownej opłaty (opłatę egzaminacyjną należy uiścić przed przystąpieniem do egzaminu)

Wniosek będzie rozpatrzony przez Zarząd Główny PTG-E i po stwierdzeniu, że spełnione są wszystkie wymagania wnioskodawca otrzyma drogą pocztową dyplom albo potwierdzenie przyjęcia dokumentów.
Potwierdzenie przyjęcia dokumentów dotyczyć będzie osób zakwalifikowanych do egzaminu. 

Wzory dokumentów do pobrania § 1

 1. W trosce o poziom badań endoskopowych i spełniając wymagania Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) odnośnie organizacji pracowni endoskopowych oraz spełniając oczekiwania środowiska polskich gastroenterologów - Polskie Towarzystwo Gastroenterologii w porozumieniu z Konsultantem Krajowym ds. Gastroenterologii ustala zasady przyznawania dyplomu potwierdzającego umiejętności wykonywania tych badań.
§ 2

 1. Ustanawia się "Dyplom Umiejętności" (zwany dalej Dyplomem) będący dokumentem potwierdzającym umiejętność wykonywania badań i zabiegów endoskopowych układu pokarmowego. Dyplom przyznaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E).
 2. Dyplom nadaje się w następujących działach endoskopii układu pokarmowego obejmujących zarówno procedury diagnostyczne jak i terapeutyczne: panendoskopia, kolonoskopia oraz endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW).
 3. O Dyplom może ubiegać się specjalista jednej z wymienionych dziedzin: choroby wewnętrzne, chirurgia, pediatria.
§ 3

 1. Posiadanie specjalizacji z gastroenterologii stanowi wystarczające potwierdzenie umiejętności wykonywania panendoskopii i kolonoskopii, ponieważ umiejętność wykonywania tych procedur jest weryfikowana w czasie egzaminu specjalizacyjnego z gastroenterologii.
 2. Lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii może otrzymać Dyplom z panendoskopii i/lub kolonoskopii, po złożeniu wniosku ( załącznik 1) wraz z załącznikami (wykaz A).
§ 4

 1. Lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chirurgii albo pediatrii może otrzymać Dyplom z panendoskopii i/lub kolonoskopii po złożeniu wniosku (załącznik 2) wraz z wymaganymi załącznikami (wykaz B) i po zdaniu egzaminu.
 2. Lekarz posiadający specjalizację z chorób wewnętrznych lub chirurgii albo pediatrii i uczestniczący w ogólnopolskim Programie Badań Przesiewowych i spełniający odpowiednie kryteria jakości może otrzymać Dyplom z kolonoskopii bez egzaminu po złożeniu wniosku (załącznik 3) wraz z załącznikami (wykaz C).
 3. Lekarz posiadający specjalizację z gastroenterologii lub jedną ze specjalizacji wymienionych w §2 pkt 3 może otrzymać Dyplom Umiejętności Wykonywania ECPW po złożeniu wniosku (załącznik 4) wraz z załącznikami (wykaz D).
§ 5
 1. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji wnioskodawcy (i zdaniu egzaminu w przypadku jego wymagalności - § 4, pkt.1) Zarząd Główny PTG-E przyznaje Dyplom z określonego działu endoskopii.
 2. Zarząd Główny PTG-E ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów i wyjaśnień, a w szczególnych przypadkach może wystąpić z wnioskiem skierowania kandydata na egzamin, nawet jeśli warunki uzyskania Dyplomu nie przewidywały takiego egzaminu.
 3. Liderom polskiej endoskopii, osobom, które wprowadzały poszczególne typy endoskopii w Polsce, osobom mającym wybitne doświadczenie i szczególne osiągnięcia w badaniach i zabiegach endoskopowych, wyróżniającym się dużą liczbą dobrze wyszkolonych uczniów, biorących udział w egzaminach praktycznych z endoskopii, mających wymierne osiągnięcia we wprowadzaniu i upowszechnianiu nowych technik endoskopowych, uznanych i cenionych w środowisku międzynarodowym i cieszących się powszechnym uznaniem w kraju - Zarząd Główny może przyznać Dyplom w endoskopii lub w określonym dziale endoskopii. Dyplomy przyznane będą jednorazowo do końca 2007r.
§ 6

 1. Kryteria wstępne dopuszczenia do egzaminu w zależności od działu endoskopii we wniosku:
  • wykonanie 500 panendoskopii i odpowiedniej liczby procedur terapeutycznych wymienionych w załączniku 5,
  • wykonanie 500 kolonoskopii i odpowiedniej liczby procedur terapeutycznych wymienionych w załączniku 5.
 2. Egzamin składa się z trzech części:
  • praktycznej oceny techniki badania,
  • interpretacji obrazów endoskopowych,
  • egzaminu ustnego (egzamin teoretyczny) z zagadnień wymienionych w załączniku 6.
 3. Skład Komisji Egzaminacyjnej oraz miejsce i datę egzaminu ustala Prezydium Zarządu Głównego PTG-E. W składzie Komisji powinna być jedna osoba z ośrodka organizującego egzamin oraz dwie osoby wyznaczone przez Zarząd Główny.
 4. Egzaminy będą przeprowadzane w ośrodkach, których listę ustala Zarząd Główny. Warunki wpisu na listę ośrodków określa załącznik 7.
§ 7

 1. W przypadku opublikowania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie umiejętności zapisy niniejszej uchwały mogą ulec zmianie stosownie do przepisów tego rozporządzenia.
§ 8

 1. Uchwała obowiązuje od daty podjęcia.
 2. Certyfikaty wydane na podstawie poprzednich uchwał Zarządu Głównego PTG-E kadencji 2004-2006 zachowują ważność.
 3. Tracą moc uchwały Zarządu z kadencji 2004 - 2006 dotyczące Dyplomu Umiejętności.

doc.gifdoc.gif

doc.gif Jak dokonywać opłat doc.gif

Polskie Towarzystwo Gastroenterologii,
Biuro Zarządu Głównego: Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii CSK MSWiA w Warszawie
ul.Wołoska 137, 02-507 Warszawa, tel: 22 508 12 40; fax: 22 508 10 44 e-mail: patrycja.rewucka@cskmswia.pl

nr rachunku bankowego PTG-E: 93 1020 1169 0000 8702 0104 9253