Sekcja Trzustkowa

Robocza Grupa Trzustkowa Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii powstała w roku 1986. Pierwszym Przewodniczącym Grupy został profesor Antoni Gabryelewicz,  a vice przewodniczącym - profesor Jan Dzieniszewski.

Jako główny cel działania Grupy przyjęto kierunek szkoleniowy w zakresie pankreatologii klinicznej oraz kierunek naukowo-badawczy, uwzględniający również prace doświadczalne. Pierwsze posiedzenie Grupy odbyło się w Mrągowie w roku 1986. Grupa trzustkowa nie posiadała własnego regulaminu działalności, zaś jej praca była wytyczana przez przewodniczących, którzy często odbywali konsultacje z osobami zainteresowanymi pankreatologią i mającymi własne osiągnięcia w tej dziedzinie. Nie prowadzono listy członków Grupy i nie pobierano składek, ani nie pobierano żadnych opłat za uczestnictwo w posiedzeniach Grupy.  O tematyce posiedzeń i terminie powiadamiano osoby i ośrodki zainteresowane oraz ogłaszano daty spotkań w czasopismach naukowych.

Frekwencja na posiedzeniach rosła w miarę upływu lat od 50 osób do 350 w roku 2005.
Posiedzenia Grupy Trzustkowej cieszyły się wysokim uznaniem uczestników ze względu na wysoki poziom naukowy, zagwarantowany udziałem wysokiej klasy specjalistów polskich i zagranicznych. Na posiedzenia Grupy zawsze zapraszano wybitnych ekspertów z różnych dziedzin, na przykład prof. S. Konturka, prof. T. Popielę, prof. Z. Puchalskiego, prof. R. Begera, prof. M. I. Steera, prof. P. Dite, prof. J. Messnera i wielu innych, bowiem przyjęto zasadę, że nowoczesne podejście do diagnostyki i leczenia chorób trzustki wymaga współdziałania różnych specjalistów, jak gastrologów, chirurgów, radiologów i fizjologów. W działalności Grupy duże znaczenie przypisywano pankreatologii doświadczalnej, niestety prowadzonej tylko w kilku polskich placówkach. Nawiązano bliską współpracę z pankreatologami z Czech i Słowacji, Niemiec, USA i Kanady. Nie będzie przesadnym stwierdzenie, że działalność merytoryczna Grupy zainspirowała (nieco uśpione dotychczas) zainteresowania polskich ośrodków pankreatologią.

W roku 1991 z inicjatywy liderów Grupy - prof. Jana Dzieniszewskiego i prof. Antoniego Gabryelewicza został wydany pod ich redakcją, podręcznik "Choroby trzustki"  (PZWL).
Współpraca z Instytutem Fizjologii Collegium Medicum UJ w Krakowie zaowocowała wydaniem trzech suplementów do Journal of Physiology and Pharmacology  zawierających referaty wygłoszone podczas posiedzeń Grupy.

W sumie,  od czasu rozpoczęcia działalności Roboczej Grupy Trzustkowej PTG-E do roku 2005 odbyło się osiem spotkań naukowo-szkoleniowych.
Ostatnie spotkanie Grupy w tym cyklu odbyło się w roku 2005 w Popowie koło Warszawy i było poświęcone rakowi trzustki.

Od 2006 roku przewodnictwo Grupy Trzustkowej PTG-E objął prof. Marian Smoczyński - Kierownik Kliniki Gastroenterologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Profesor Smoczyński organizuje w Gdańsku coroczne sympozja o charakterze warsztatów endoskopowych, w których również uczestniczą eksperci z zagranicy. Głównym tematem warsztatów jest endoskopowa diagnostyka i  leczenie schorzeń trzustki.

W 2009r. będzie zorganizowane kolejne, piąte sympozjum, w którym weźmie udział prof. Jacques Deviere z Brukseli   oraz dr Marc Giovanini z Marsylii.
Tematem tego sympozjum będzie diagnostyka i leczenie zmian torbielowatych trzustki.