Sekcja Endoskopii

Zarząd:

Prezes -     dr n.med. Tomasz Marek
Sekretarz - dr hab. n. med. Anna Wiechowska-Kozłowska
Skarbnik -  dr hab. n. med. Ewa Nowakowska-Duława

Wiceprezesi:                          dr hab. n. med. Andrzej Białek
                                               dr n.med. Jan Pertkiewicz

Członkowie:                            dr n. med. Andrzej Baniukiewicz
                                               dr n. med. Janusz Milewski
                                               prof. dr hab. n. med. Jarosław Reguła
                                               prof. dr hab. n. med. Marian Smoczyński

Historia i charakterystyka działalności Sekcji Endoskopii PTG-E

W roku 1974 na podstawie decyzji Zarządu Głównego Sekcji Gastroenterologii i Metabolicznej Towarzystwa Internistów Polskich organizację Grupy Roboczej Endoskopii powierzono Andrzejowi Nowakowi. Po rozesłaniu ankiet do wszystkich ośrodków endoskopowych uzyskano odpowiedź od 48 osób deklarujących chęć przystąpienia do Grupy Endoskopii i w roku 1975 odbyło się w Katowicach pierwsze robocze spotkanie poświęcone zagadnieniom endoskopii w Polsce. W programie spotkania znalazły się również prezentacje ciekawych przypadków endoskopowych. Organizowane od tego czasu corocznie w Katowicach tzw. Dni Endoskopowe (poza rokiem 1976, kiedy odbyły się w Warszawie w ramach Kongresu Towarzystwa Internistów Polskich) z częścią kazuistyczną, stały się stałym elementem kalendarza imprez gastrologicznych w Polsce.

Od roku 1977 Grupa Endoskopii weszła w struktury organizacyjne nowo wyłonionego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, którego Zarząd Główny ponownie powierzył Andrzejowi Nowakowi funkcję przewodniczącego Grupy. W tym samym roku Grupa Endoskopii została przyjęta w poczet członków European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), a w 1995 zaakceptowała propozycję przystąpienia do redakcji "Endoscopy", jako oficjalnego organu Grupy. Członkowie Grupy Endoskopii pełnili ważne funkcje we władzach ESGE. Profesor Andrzej Nowak był prezydentem ESGE w latach 2002-2004, a dr Tomasz Marek był członkiem Education i Research Committee.

Sekcja Endoskopii nie jest samodzielnym towarzystwem, lecz zgodnie ze Statutem PTG-E została powołana przez Zarząd Główny do wypełniania określonej działalności. Nie pobiera składek członkowskich i jest otwarta dla wszystkich członków PTG-E i osób zainteresowanych endoskopią. Również organizując dorocznie posiedzenia naukowo-szkoleniowe nie pobiera od uczestników opłat za uczestnictwo.

W czasie swej działalności Sekcja Endoskopii zorganizowała 33 ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe tzw. Dni Endoskopowe, 3 międzynarodowe warsztaty endoskopowe z udziałem ekspertów zagranicznych i polskich oraz współorganizowała 5 międzynarodowych sympozjów polsko-czesko-katalońskich, które odbyły się w Polsce i w innych krajach Europy.

Obecnie Sekcja Endoskopii skupia 439 członków, a w organizowanych przez Grupę Endoskopii posiedzeniach naukowo-szkoleniowych w ostatnich latach uczestniczyło 500-600 lekarzy z całego kraju.

Z sekcją Endoskopii ściśle współpracuje i wspólnie organizuje posiedzenia naukowo-szkoleniowe Sekcja Pielęgniarek i Asystentów Endoskopowych PTG-E, która w 1996 roku powstała z inicjatywy oraz przy wsparciu merytorycznym i organizacyjnym Grupy. W ostatnich latach jeden dzień obrad poświęcony jest tematyce tej Sekcji. W Dniach Endoskopowych uczestniczyło 300-400 pielęgniarek z całego kraju.

Od 2 lat Sekcja Endoskopii posiada stronę internetową http://www.endoskopia.katowice.pl

Regulamin Sekcji Endoskopii.